Four points - sheraton hotel

2006 - 2009
Tartous
Syrian Arab Republic
9,500 m²
Design studies
1
2
3
4
5